ΒΤ7/2021 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 140555).

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αδυναμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορών σε χωριστές φόρμες οικονομικών και τεχνικών στοιχείων ο διαγωνισμός με συστημικό αριθμό 139308 με τον αριθμό 140555. Ως εκ’ τούτου οι οικονομικοί φορείς καταθέτουν τις τεχνικοοικονομικές τους προσφορές στον διαγωνισμό με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 140555.