«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΑμεΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ).

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών απαιτούμενων για τη διαμόρφωση ενός θαλάμου νοσηλείας με λουτρό για Α.με.Α στην Α΄Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου».

Η προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (14.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  30η Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. επικοινωνίας 2313307901 και κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 21PROC009216635

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ