Διενέργεια Διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης SARS-COV2.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 139308
Γλώσσα: Ελληνική Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.672.000,00 € (μηδενικός ΦΠΑ) . Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 15-09-2021.
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 16-09-2021
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 22-09-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 01-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 04-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οχτώ (08) μήνες , έως 03-07-2022.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 14. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 201 KB
pdf 15. ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 MB
pdf 17. ΤΕΥΔespd-request-v2(13) 49 KB