ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Φορέα Πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας είκοσι (20) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, βάσει των διατάξεων της αριθμ. ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ28425 ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν στο ΦΕΚ τ.Β΄ 424/10-3-2009.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. το έτος.

Η κατακύρωση ανάθεσης θα αφορά την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών για διάστημα τριών (3) ετών χωρίς να υπάρχει δικαίωμα αναπροσαρμογής της προσφερόμενης ετήσιας αμοιβής.

 Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  29η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  του ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
doc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 2021 275 KB