Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τεσσάρων (4)φορητών ακτινολογικών μηχανημάτων

Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής .

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 60.000,00€ πλέον  Φ.Π.Α.

Τρόπος υποβολής προσφορών:Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου)

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών: 05-09-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26-09-2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 01-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.