ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Υπηρεσίες διαχείρισης Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα α­πό οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική), για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200) κιλών στερεών και υγρών Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων, (Α.Ε.Α.) έναντι προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (13.992,16 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 11.284,00 €, Φ.Π.Α.: 24%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου την 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (επισυναπτόμενο αρχείο). Η προμήθεια της πρόσκλησης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στη διαδικασία.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος.

τηλ.: 2313 307195
φαξ: 2313 307023
Email: prom@gpapanikolaou.gr

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 07. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΑ 1 MB