ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΨΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση τμημάτων νέας κεντρικής κλιματιστικής μονάδας (ΚΚΜ) προς αντικατάσταση της υφιστάμενης πεπαλαιωμένης παροχής ψύξης στους χώρους του Τμήματος Τεχνητού Νεφρού του κτιρίου 9, τη σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο αεραγωγών του κτιρίου και των αναγκαίων για τη λειτουργία παροχών, τις αναγκαίες ρυθμίσεις και την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία όλου του συστήματος.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Γίνεται αποδεκτή προσφορά που αφορά το σύνολο των αιτούμενων υλικών & υπηρεσιών/εργασιών.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού 16η  Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα επίσκεψης του χώρου που θα αναδιαμορφωθεί. Αρμόδια υπάλληλος για την επίδειξη του χώρου και παροχής διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα.Θωμαΐδου Αγάπη Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-307913.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

 

                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        

 

                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ