ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΘ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .   14305 /169-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και καθαρισμού πέντε συνολικά δεξαμενών πόσιμου νερού του Νοσοκομείου ωφέλιμου όγκου: α)  75 m3 (δύο δεξαμενές) β) 150 m3 (δύο δεξαμενές) γ) 20 m3 (μία δεξαμενή).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του συνόλου των αιτούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.

Τεχνικές απαιτήσεις:

Αφορά την απολύμανση και καθαρισμό πέντε δεξαμενών πόσιμου νερού του νοσοκομείου οφέλειμου όγκου 75 m3 (δύο δεξαμενές) β) 150 m3 (δύο δεξαμενές) γ) 20 m3 (μία δεξαμενή).

Η σειρά των εργασιών για κάθε δεξαμενή χωριστά είναι:

 • Εκκένωση της δεξαμενής.
 • Καθαρισμός της δεξαμενής από καθιζάνοντα και επιπλέοντα στερεά.
 • Ξέπλυμα – καθαρισμός με πίεση νερού.
 • Επάλειψη εσωτερικά όλης της δεξαμενής (πυθμένας, τοιχεία, οροφή) με υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI), περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 14%.
 • Μετά από τουλάχιστον δύο ώρες χρόνο επαφής χλωρίου – τοιχωμάτων δεξαμενής θα γίνεται πολύ καλό ξέβγαλμα και καθαρισμός όλων των επιφανειών αυτής με νερό υπό πίεση.
 • Γέμισμα με νερό της δεξαμενής και έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου.
 • Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν για όλες τις δεξαμενές με πρόβλεψη ώστε να μη διακοπεί η τροφοδοσία του νοσοκομείου με πόσιμο νερό.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών (οικονομική & τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα), σε κλειστό φάκελο επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου (υπόψη κ.Ναζιρίδη Χριστόδουλου).

Ο μειοδότης ανάδοχος μετά από σχετική ενημέρωση του Νοσοκομείου θα πρέπει να καταθέσει εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερολογιακών ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.(ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του ).

2) Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, έκδοσης οικείου Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα εκπροσώπηση της εταιρείας.(ισχύς πιστοποιητικού: η έκδοση του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

3) Αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα καταστατικού της εταιρείας.

3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που εκπροσωπούν.

4) Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των διαχειριστών και των εργαζομένων της σε ισχύ, για τα οποία καταβάλει εισφορές η εταιρεία, όπου θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετά την έκδοση σχετικής βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συν­τρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονο­μι­κών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της έκδοσης σχετικής βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Προβλεπόμενες Κρατήσεις:

 • ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.
 • ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.
 • ποσοστο 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.
 • Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή

Αρμόδιος υπάλληλος επί των τεχνικών απαιτήσεων: Ταμπουρής Ιάκωβος Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ Εγκαταστάσεων. τηλ. 2310-307719

Αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής προσφορών: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

 

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                        ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  

 

                                                                          ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

T