Διαγωνισμοί

4

Αυγ 20

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Κριτήριο κατακύρωσηςΗ πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης προσφορώνΠαρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα...
Read More

16

Ιούλ 20

Συνοπτικός διαγωνισμός υπ. αριθμ. ΓΛ013/2020: προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης τμήματος του κτιρίου 10 άνωθεν της Νευροχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια  υλικών και εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης...
Read More

16

Ιούλ 20

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης:  ΠΕ003/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 4.800,00 € πλέον Φ.Π.Α....
Read More

16

Ιούλ 20

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ004/2020 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91547 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 406.419,35 € πλέον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  01-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία...
Read More

26

Ιούν 20

Συλλογή προσφορών. Υδραυλική διασύνδεση κυκλωμάτων ψύξης Α΄Μ.Ε.Θ. και Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .  11655/ 24-6-2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης...
Read More

2

Ιούν 20

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΤ1/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ1/2020 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 9.000,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :11.160,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην...
Read More

23

Απρ 20

Εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης του δώματος στην αναμονή του κτιρίου 9 του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .   7479 /  23 -4-2020.     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ...
Read More

15

Απρ 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΛ005/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠ ΠΚΜ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, προς συνδρομή του Νοσοκομείου...
Read More

14

Απρ 20

Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης παγίων και λοιπών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Αριθμός διακήρυξης: ΧΩΜ001/2020 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 90445 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 360.483,87 € πλέον Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-05-2020 και ώρα...
Read More
1 2 3 11