Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την εκπόνηση έρευνας με θέμα “Προοπτική μελέτης της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και γενετικής προδιάθεσης σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη από covid-19” του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 33696500-0).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την εκπόνηση έρευνας με θέμα “Προοπτική μελέτης της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και γενετικής προδιάθεσης σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη από covid-19” του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». (CPV: 33696500-0). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ23EKT/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 61.709,89 € πλέον Φ.Π.Α. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02-11-2021 και ώρα 16:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 30-11-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 02-11-2021