Διενέργεια διαγωνισμού ΒΤ12/2021 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού αναλώσιμου υλικού.

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ12/2021 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 356.340,85 € πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο 441.862,25€). Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28-10-2021.

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 01-11-2021.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03-11-2021 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09-12-2021 ημέρα Πέμπτη & ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 15-12-2021 ημέρα Τετάρτη & ώρα 10:00

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 21. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 405 KB
pdf 22. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf 24. espd-request-v2(16) 53 KB