ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

                                                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ .  19885 / 4-11-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών απαιτούμενων για τη αναδιαμόρφωση εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου».

Η προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων  ευρώ (28.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου  2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού:  19η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Αρμόδια υπάλληλος για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. επικοινωνίας 2313307901 και κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. 2313307911.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  «Δι@ύγεια» και «ΚΗΜΔΗΣ».

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

   Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

                     τηλ. 2313 307926

                     Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

                     Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

                                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Τα απαιτούμενα σχέδια του έργου έχουν αναρτηθεί μαζί με το κείμενο της διακήρυξης στο site KHMΔΗΣ με αριθμ. ΑΔΑΜ 21PROC009478947