Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την υλοποίηση εργασιών για την αποκατάσταση της πλάκας οροφής στην αναμονή του κτιρίου 9

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-22

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 17.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30:00