ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟ-ΜΕΣΑ-ΣΕ-ΔΟΧΕΙΟ (TANK-IN-TANK) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 10 ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΑΜ 04/2019)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η εγκατάσταση δύο (2) θερμαντήρων (εναλλακτών) τεχνολογίας δοχείο-μέσα-σε-δοχείο (tank-in-tank) στο κτήριο 10 του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με συνολική προϋπολογισθείσα αξία 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (37.200,00€).

Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνονται και εργασίες αποξήλωσης των δύο υφιστάμενων θερμαντήρων νερού και όλων των υδραυλικών υλικών του παλαιού δικτύου σωληνώσεων και απομάκρυνση τους από το Νοσοκομείο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες, για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα βεβαιώσει και εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει  τιμής στο σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.