ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟΥ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια/τοποθέτηση υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την αναδιαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου του Χειρουργικού Τμήματος του Νοσοκομείου  για τη δημιουργία εφημερείου με λουτρό για τους Διευθυντές Αγγειοχειρουργικής του Νοσοκομείου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Γίνεται αποδεκτή προσφορά που αφορά το σύνολο των αιτούμενων υλικών & υπηρεσιών/εργασιών.

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού 10η  Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα επίσκεψης του χώρου που θα αναδιαμορφωθεί. Αρμόδια υπάλληλος για την επίδειξη του χώρου και παροχής διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών κα.Θωμαΐδου Αγάπη Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-307913.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr  όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

 

 

                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                        

 

 

                                                                        ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ