Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2)».

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ έτους 2015 και της διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού (CPV: 50421000-2)» τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των οικονομικών φορέων με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των  τεχνικών προδιαγραφών.

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 21-03-2018 (08:00) και λήξη την Τετάρτη 11-04-2018 (14:00).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr  στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ ¨Γ Παπανικολάου¨ στο πεδίο διαβουλεύσεις  http://gpapanikolaou.gr/diavoulefseis.html.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ.φωτογραφίες κ.λ.π).

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου» δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Επισημαίνεται ότι:

  • τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης
  • η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας
  • η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών διατηρεί το  δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη της τις προτάσεις – παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Ο    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

                                                                 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 618 KB