ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στο πλαίσιο της επανάληψης της υπ. αριθμ. ΓΛ018/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Τεχνικού Ασφαλείας) έως την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 (11:00 π.μ.) λόγω διόρθωσης του γενικού συνόλου ωρών τρίμηνης απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας (από 467,40 σε 350,55 ώρες).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Συλλογές Προσφορών/Έρευνα Αγοράς» (http://gpapanikolaou.gr).

 

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος).

τηλ.: 2313 307195

φαξ: 2313 307023

Email: prom@gpapanikolaou.gr