ΣΟΧ 6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»

συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
με τίτλο: «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Υποστήριξη της Απασχολησιμότητας Απεξαρτημένων Ατόμων »

Υποέργο (3): «Δημιουργία γραφείου υποστήριξης (Κοινωνική και Ψυχολογική Υποστήριξη) απεξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο με ταχυδρομείο με απαραίτητη αναγραφή έξω από τον φάκελο “για την προκήρυξη ΣΟΧ 06/2021”.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη, 13-05-2021 έως και Δευτέρα, 24-05-2021

ΣΟΧ 4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β)
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – Ε.Κ.Τ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
με τίτλο: «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Μονάδα απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις <<νόμιμες>> εξαρτήσεις / Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις”

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο με ταχυδρομείο με απαραίτητη αναγραφή έξω από τον φάκελο “για την προκήρυξη ΣΟΧ 04/2021”.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη, 12-05-2021 έως και Δευτέρα, 24-05-2021

ΣΟΧ 5/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την υλοποίηση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09Β
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – Ε.Κ.Τ»


ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο με ταχυδρομείο με απαραίτητη αναγραφή έξω από τον φάκελο “για την προκήρυξη ΣΟΧ 05/2021”.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη, 28-04-2021 έως και Παρασκευή, 07-05-2021