Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” α) Ακτινολογικού Εργαστηρίου β) Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” α) Ακτινολογικού Εργαστηρίου β) Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) – Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 251.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%:

  1. Ενός φορητού υπερηχοτομογράφο, προϋπολογισμού 20.000,00 € με το Φ.Π.Α.
  2. Ενός αναισθησιολογικού μηχανήματος, προϋπολογισμού 45.000,00 € με το Φ.Π.Α.
  3. Ενός μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων για μαγνητικό τομογράφο, προϋπολογισμού 30.000,00 € με το Φ.Π.Α.
  4. Είκοσι δύο ηλεκτρικών κρεβατιών νοσηλείας, προϋπολογισμού 66.000,00  € με το Φ.Π.Α.
  5. Δεκαπέντε αυτόματων συρόμενων πορτών θαλάμων, προϋπολογισμού 62.000,00  € με το Φ.Π.Α.
  6. Δεκαοκτώ κλιματιστικών τύπου inverter, προϋπολογισμού 13.000,00  € με το Φ.Π.Α.
  7. Ενός σετ τρυπάνι-πριόνι με μπαταρία, προϋπολογισμού 15.000,00 € με το Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://www.eprocurement.gov.gr) και β. από τον ιστότοπο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (http://gpapanikolaou.gr).

Η διαβούλευση ορίζεται για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη δημόσια διαβούλευση.