ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ,ΟΠΣ 5028324 ΜΕ ΤΙΤΛΟ”Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Βιοϊτρικού εξοπλισμού” προϋπολογισθείσας δαπάνης 86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.(Αρ.ΕΣΗΔΗΣ 135950).

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/ΤΠΕ/06/2021

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 70.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 01-09-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 02-09-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 07-09-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11-10-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 15-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 13950)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 15-04-2022.