Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια κάδων για τα επικίνδυνα απόβλητα (CPV: 34928480-6, δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) και συμπληρωματικού (CPV: 44613800-8, Κάδοι Αποβλήτων) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια κάδων για τα επικίνδυνα απόβλητα (CPV: 34928480-6, δοχεία και κάδοι απορριμμάτων) και συμπληρωματικού (CPV: 44613800-8, Κάδοι Αποβλήτων) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 36.350,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (45.074,00 € με το Φ.Π.Α. 24%). Αναλυτικά ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPV  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)
1.    Προμήθεια κίτρινων κάδων αποβλήτων χωρητικότητας  50ml έως 60 ml (260 τεμ.)34928480-6, 44613800-825.000,00 €
2.    Προμήθεια κίτρινων κάδων αποβλήτων χωρητικότητας 70ml έως 80 ml (105 τεμ.)34928480-6, 44613800-87.000,00 €
3.    Προμήθεια κόκκινων κάδων αποβλήτων χωρητικότητας 50ml έως 60 ml (40 τεμ.)34928480-6, 44613800-84.000,00 €
4.    Προμήθεια κόκκινων κάδων αποβλήτων χωρητικότητας 70ml έως 80 ml (5 τεμ.)34928480-6, 44613800-8350,00 €

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΑΘΗ044/2023

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 36.350,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 09-11-2023

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 09-11-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-11-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 06-12-2023 και ώρα 11:30 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 239196)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 30-11-2024.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του προ ΦΠΑ προϋπολογισμού, ποσού 727,00 €.  

Συνολική διάρκεια έργου: Τρεις (3) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Καστρινάκη Αθηνά

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 23. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_compressed 690 KB
pdf 22. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_compressed 812 KB
pdf 27. espd-request-v2 64 KB