Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ85/2023/ΕΠΑΝ για την λήψη υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ85/2023/ΕΠΑΝ ( Αριθμός  ΕΣΗΔΗΣ 255164).
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 46.065,00- € πλέον  Φ.Π.Α ανά έτος (Σύνολο με ΦΠΑ : 57.120,00) Προϋπολογισμός Διαγωνισμού για δύο έτη: 92.130,00- € πλέον  Φ.Π.Α ανά έτος (Σύνολο με ΦΠΑ : 114.241,20)
Σύνολο για 3 έτη : 138.195,00 άνευ ΦΠΑ 24% ( Σύνολο με ΦΠΑ 171.361,80 €).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ από 13/11/2023 & ώρα 14:00 Ημερομηνία δημοσίευσης σε επιμελητήρια: 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη.
Ημερομηνία δημοσίευσης σε εφημερίδες : 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη.
Καταληκτική ημερομηνία  κατάθεσης προσφορών: 12/12/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 14/12/2023  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 10:00.
Εγγύηση συμμετοχής : 1.842,60 €
***Ο διαγωνισμός θα δημοσιευτεί στο ΕΣΗΔΗΣ στις 13/11/2023 & ώρα 11:00πμ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 341 KB