Διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ54/2023 για την προμήθεια χειρουργικών εργαλείων.

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ54/2023

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :198214

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 110.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (136.400,00 € με το Φ.Π.Α. 24% ).

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 13-07-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-07-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-08-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών31-08-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο διαγωνισμός θα

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ54/2023

Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :198214

Γλώσσα: Ελληνική

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 110.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (136.400,00 € με το Φ.Π.Α. 24% ).

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 13-07-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-07-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-08-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών31-08-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 25-08-2024.

Ο διαγωνισμός θα είναι ορατός στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ κατά την 16η/07/2023 & ώρα 13:00μμ

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 12. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 677 KB