Διενέργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ59/2023 για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού οφθαλμολογικού εξοπλισμού.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Οφθαλμολογικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού», για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33122000-1).

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307190

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΒΤ59/2023

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 54.340,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (67.381,60 € με το Φ.Π.Α. 24% ).

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 13-07-2023

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-07-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  25-08-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών30-08-2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 25-08-2024.

Ο διαγωνισμός θα είναι ορατός στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 198040 κατά την 17η/07/2023 & ώρα 12:30μμ.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 14 . ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 169 KB