Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την λήψη υπηρεσιών Ιατρού εργασίας.

το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο τη λήψη υγειονομικών υπηρεσιών στο χώρο εργασίας για τις ανάγκες  του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου ( CPV: 85147000-1) .  
Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός / χαμηλότερη τιμή) Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ83/2023
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 29.750,00- € πλέον  Φ.Π.Α ανά έτος (Σύνολο με ΦΠΑ : 36.890,00- Σύνολο για δύο έτη : 59.500,00 άνευ ΦΠΑ 24%.
Σύνολο με παράταση : 89.250,00 € άνευ ΦΠΑ 24% .
Ο διαγωνισμός θα είναι ορατός στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 195989 στις 14-06-2023 & ώρα 14:00.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 11 . ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 153 KB
pdf 12 . ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB