ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΒΤ64/2023(ΕΣΗΔΗΣ 149975)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Αντιδραστηρίων με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό για τις ανάγκες του τμήματος Αιμοδοσίας και του Αιματολογικού εργαστηρίου» του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33696100-6).

Ο διαγωνισμός θα είναι ορατός στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 08-06-2023 & ώρα 14:00.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 14. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 578 KB