Διένεργεια διαγωνισμού με αριθμό ΒΤ48/2022 για την προμήθεια πάγιου χειρουργικού εξοπλισμού.

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την Προμήθεια χειρουργικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα: a) Μιας ιατρικής συσκευής άμεσης παραγωγής στείρου ατραυματικού πάγου, (β) Δύο τροχήλατων χειρουργικών προβολέων,(γ) Επτά ηλεκτρονικών αναρροφήσεων, (δ) Δέκα συσκευών απαγωγής καπνού (CPV διαγωνισμού: 33162100-4) για τις ανάγκες του κτιρίου 10 του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», έναντι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 153.760,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 180651

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 10. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 623 KB
pdf 11 . ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB