ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

No 026/2022(ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 172786) Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Ν Α Θ Ε Σ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ  Μ Η Χ Α Ν Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν  Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  (C P V : 6 6 5 1 4 1 1 0 – 0)

Προϋπολογισμός: 28.000,00€ με ΦΠΑ 0%, για δύο (2) έτη και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 42.000,00€ ΦΠΑ 0%, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ο οποίος θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σε βάρος του ΚΑΕ 0892.01.

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών:  Ελληνική.

Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών:δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  21-12-2022 ημέρα Τετάρτη

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 17-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.