Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Φίλτρων και διαλυμάτων Αιμοδιήθησης –Αιμοκάθαρσης με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» του Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33692800-5).

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια «Φίλτρων και διαλυμάτων Αιμοδιήθησης –Αιμοκάθαρσης με δωρεάν συνοδό εξοπλισμό» του Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 33692800-5). Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για κάθε είδος χωριστά Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ22/2022
Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :171554
Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 399.960,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (Σύνολο με Φ.Π.Α. 6% 423.957,60-€).
Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση και προαιρέσεις : 719.928,00-€ χωρίς το Φ.Π.Α 6% (Σύνολο με Φ.Π.Α. 763.123,68-€). Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 07-10-2022 ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 11-10-2022 ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 11-10-2022 ημέρα Τρίτη & ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24-11-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29-11-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Γλώσσα: Ελληνική.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023.     
Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.