Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή Υπηρεσιών Συνδρομών (ηλεκτρονικής πηγής κλινικής ιατρικής πληροφόρησης) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 79980000-7, Υπηρεσίες Συνδρομών).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή Υπηρεσιών Συνδρομών (ηλεκτρονικής πηγής κλινικής ιατρικής πληροφόρησης), με δυνατότητα εύρεσης επιστημονικών άρθρων και άλλων επιστημονικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιστημονική βιβλιοθήκη του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (CPV: 79980000-7, Υπηρεσίες Συνδρομών).

Προϋπολογισμός διαγωνισμού για δύο (2) έτη: 65.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (80.600,00 € με το Φ.Π.Α. 24%).

Σύνολο Προϋπολογισμού με δικαίωμα παράτασης: 97.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. (120.900,00 € με το Φ.Π.Α. 24%).

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΑΘΗ041/2022

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 24-08-2022

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 24-08-2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 25-08-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-09-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16-09-2022 και ώρα 11:30 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 169879)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 16-09-2023.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια έργου: είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Καστρινάκη Αθηνά

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.