Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για την επέκταση της κλινικής μελέτης θεραπείας της COVID-19 λοίμωξης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (CPV 33696500-0)

To Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια  αντιδραστηρίων για την επέκταση της κλινικής μελέτης θεραπείας της COVID-19 λοίμωξης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (CPV 33696500-0) Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ43-ΕΚΤ/2022 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :170148 Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 53.799,18 € πλέον Φ.Π.Α.(Σύνολο με το Φ.Π.Α. 6%  57.027,13 €).   Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24-08-2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-09-2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16-09-2022 και ώρα 10:00 π.μ. Γλώσσα: Ελληνική Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 24-08-2022 Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 24-08-2022 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr /diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307190, φαξ. 2313-307023. Αρμόδιος υπάλληλος: Κεφαλίδου Ανδρονίκη
Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.