Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων και του προαύλιου χώρου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», (90911200-8, Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων και του προαύλιου χώρου του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,προϋπολογισμού 1.035.934,08 € χωρίς το ΦΠΑ 24% (90911200-8, Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307190

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: 42/2021

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.035.934,08 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 31-12-2021

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 05-01-2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09-02-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 15-02-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 151320)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 15-02-2023.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή ύψους 20.718,68 €.

Συνολική διάρκεια σύμβασης: δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης μονομερώς μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, για επιπλέον έξι (06) μήνες.

Δικαίωμα προαίρεσης: Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα προαίρεσης, με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της αρχικής σύμβασης πριν τη λήξη αυτής και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι τη συμπλήρωση της ετήσιας διάρκειας της σύμβασης ή/και της παράτασης, αντίστοιχα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και της δυνατότητας εξάμηνης παράτασης ανέρχεται στο ποσό των 2.020.071,46 € (2.504.888,61 € με το Φ.Π.Α.).

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307190, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Πούλιου Ευαγγελία Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.