ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΠΚΜ/2021) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: α) Αναβάθμιση Ακτινολογικού Εργαστηρίου και β) Αναβάθμιση Εξοπλισμού Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Α.Π.Θ.» με συγχρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Γεώργιος Παπανικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 251.000,00 € με τον Φ.Π.Α. 24%. Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Φορητός υπερηχοτομογράφος για τον αγγειογράφο (1 τεμ.)33124120-220.000,00 €322,58 €
Αναισθησιολογικό μηχάνημα (1 τεμ.)33172100-745.000,00 €725,81 €
Μονιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων  για μαγνητικό τομογράφο (1 τεμ.)33195200-530.000,00 €483,87 €
Ηλεκτρικά κρεβάτια νοσηλείας (22 τεμ.)33192130-266.000,00  €1.064,52 €
Αυτόματες συρόμενες πόρτες θαλάμων (15 τεμ.)44221230-662.000,00  €1.000,00 €
Κλιματιστικά τύπου inverter (18 τεμ.)42512200-013.000,00  €209,68 €
Σετ τρυπάνι-πριόνι με μπαταρία (1 τεμ.)33162200-515.000,00 €241,94 €

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΠΚΜ/2021

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 202.419,35 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 26-11-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 01-12-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02-12-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  04-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-01-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 144144)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 10-01-2023.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια έργου: τέσσερις (4) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδια υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 41. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΘΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΔΑΜ 443 KB
pdf 42. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ_Comp 962 KB
pdf 45. espd-request-v2 62 KB
7z 45. espd-request-v2.xml 16 KB