ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (Αρ. διακήρ. ΕΣΠΑ/11/2020)

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει στο πλαίσιο της διενέργειας διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 11 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λοιπού απεικονιστικού εξοπλισμού»,συνολικού προϋπολογισμού 1.286.500,00 € με ΦΠΑ 24%, της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186 και πιο συγκεκριμένα για την προμήθεια και εγκατάσταση α) ενός (1) ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου CArm (30Χ30 cm), καρδιολογικής χρήσης, με κωδικό CPV: 33111400-5 και προϋπολογισμό είδους 150.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 139404) και β) ενός (1) ψηφιακού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου CArm (30Χ30 cm), ορθοπαιδικής χρήσης, με κωδικό CPV: 33111400-5 και προϋπολογισμό είδους 150.000 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Αριθμός συστήματος στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 139405 την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19576/01.11.2021 προκήρυξης την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και συνεπακόλουθα και της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών για τις 26-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και 01-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ. αντίστοιχα. Αναλυτικότερα για τα παρακάτω είδη:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣCPVΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ
Ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα  C-ARM (30x30cm)33111400-5150.000,00 €2.419,35  €139404
Ψηφιακό ακτινοσκοπικό μηχάνημα  C-ARM (30x30cm)33111400-5150.000,00 €2.419,35 €139405

Τόπος εκτέλεσης: Οι χώροι τουΓενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Kωδικός NUTS: EL522

Τηλέφωνο: +30 2313 307195

Αρ. τηλεομοιοτυπίας: +30 2310357217

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@gpapanikolaou.gr

Γενική διεύθυνση διαδικτύου: https://gpapanikolaou.gr/

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Κύρια δραστηριότητα: Υγεία

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/11/2020

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.037.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της διορθωτικής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 01-12-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 01-12-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  26-01-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 139404, 139405)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 01-02-2023.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Γίνονται αποδεκτές.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά είδος, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση προσφοράς που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός είδη, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών της τέταρτης στήλης του ως άνω πίνακα.

Συνολική διάρκεια υποέργου: επτά (7) μήνες

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση URL: http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi (ιστοσελίδα του Νοσοκομείου) και στη διεύθυνση URL http://www.eprocurement. gov.gr (διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313 307195, φαξ. 2313 307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Χωματά Αναστασία

Ε-mailprom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 29. ΑΔΑ τροποποίηση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΕ11 EΘΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1 MB