Διενέργεια διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του υποέργου 01 με τίτλο «Αντικατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών διαφόρων τμημάτων του Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και κωδ. ΟΠΣ: 5069186.

Αριθμός διακήρυξης: ΕΣΠΑ/01/2020/ΕΠΑΝ2

Γλώσσα: Ελληνική

Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 1.048.387,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 08-10-2021

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στα επιμελητήρια: 12-10-2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη , 14-10-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη , 23-11-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα, 29-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 138291)

Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως 29-11-2022.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται αποδεκτές.

Τμηματικές  προσφορές: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της σύμβασης.

Όροι σύμβασης: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.

Ειδικοί όροι – Όροι πληρωμής:  Όπως ορίζεται στη διακήρυξη.

Δικαίωµα συµµετοχής: όπως στη παρ. 2.2 της διακήρυξης

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 20.967,74€.

Συνολική διάρκεια υποέργου: έξι (6) μήνες

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 59. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 790 KB
pdf --50. ΕΠΑΝ2 espd-request-v2(12) 66 KB
pdf 61. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB