Διενέργεια ανοικτού κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα γενικής διαχείρισης (Εσωτερικός Ελεγκτής) για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Τo Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού  κοινού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την  παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα γενικής διαχείρισης (Εσωτερικός Ελεγκτής)  για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας της Έδρας και της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».  (CPV: 79411000-8).
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Αριθμός διακήρυξης: ΚΝ007/2021Προϋπολογισμός διαγωνισμού: 80.964,52 € πλέον Φ.Π.Α.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 06-10-2021 και ώρα 16:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  11-11-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 16-11-2021 και ώρα 11:00 π.μ.
Γλώσσα: Ελληνική
Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 06-10-2021

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 07.ΕΕΕΣ 57 KB
pdf 06.ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 639 KB
pdf 05. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠ. 1,016 KB