Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη λήψη υπηρεσιών “ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ” για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, για διάστημα τριών (3) μηνών

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου” ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη λήψη υπηρεσιών «Πλυσίματος –Σιδερώματος του ιματισμού» (CPV98310000-9),  Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής. Αριθμός Διακήρυξης: ΚΝ001/2021 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(74.400,00€ με ΦΠΑ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00:00. Γλώσσα: Ελληνική.