ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΛ005/2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΠ ΠΚΜ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, προς συνδρομή του Νοσοκομείου στην προετοιμασία υποβολής και στην υποστήριξη υλοποίησης πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΠΕΠ ΠΚΜ (CPV: 72224000-1, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων).

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ005/2020
Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/04/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 29/04/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.
Γλώσσα: Ελληνική

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html).

Η προμήθεια της διακήρυξης δεν αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195, φαξ. 2313-307023.

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος
Ε-mail: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 04. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΠ -1 ΑΔΑΜ 1 MB