Εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης του δώματος στην αναμονή του κτιρίου 9 του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου.

ΑΡ.ΠΡΩΤ .   7479 /  23 4-2020.

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών υγρομόνωσης του δώματος στην αναμονή του κτιρίου 9, μεταξύ της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και της πρώην Β΄Παθολογικής κλινικής.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης, μέχρι την 29η  Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος.

Διενέργεια διαγωνισμού: 29η Απριλίου   2020 και ώρα 11:30 π.μ.

Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Λόγω της υφιστάμενης πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του χώρου των εργασιών με αποστολή φωτογραφιών μέσω email από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από αίτημα τους.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 2313307911, 2313307913

email: typap.gpapanikolaou@syzefxis.gov.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την χορήγηση πληροφοριών επί των τεχνικών απαιτήσεων του διαγωνισμού : κα.Κακδέρη Καλλιόπη και κα.Θωμαϊδου Αγάπη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr (ling *Διαγωνισμοί*) όπως και στον ιστότοπο  Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου

τηλ. 2313 307926

Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

 

 

                                                                            Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                       ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ