Διενέργεια ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια τεσσάρων (4) βάσεων και οκτώ (8) φορείων ασθενών για ασθενοφόρα του Νοσοκομείου

Αριθμός Διακήρυξης: 2019-ΣΤΗ-23

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού : 36.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 31-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30:00.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 04. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2019-ΣΤΗ-23_19PROC005703088 0 B
doc 09. ΤΕΥΔ 0 B