Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμό για την «προμήθεια σκευασμάτων εντερικής διατροφής».

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης:2018-ΕΝΤ.

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού :Πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (58.971,95 €) πλέον  Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: η  19η  Νοεμβρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:00:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η  6η  Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: η  6η   Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00:00.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική.

Υποβολή προσφορών: Σε σφραγισμένο φάκελο με υποβολή αρχικά στο τμήμα πρωτοκόλλου και παράδοση στο τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος του κτιρίου της Διοίκησης).

Το πλήρες κείμενο της  Διακήρυξης θα είναι αναρτημένο για πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από την  15η  Νοεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του  Νοσοκομείου http://www.gpapanikolaou.gr  στο πεδίο διαγωνισμοί http://www.gpapanikolaou.gr  και στην  ιστοσελίδα  https://diavgeia.gov.gr/f/gpapanikolaou.

Η παρούσα θα αποσταλεί και στα επιμελητήρια προς ενημέρωση των μελών τους.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο:2313307190-95.  Αριθμός τηλεομοιότυπου:2310357217.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Καφετζόπουλος Χ Αθανάσιος

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

α/α

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ