ΣΟΧ 6/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»

συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
με τίτλο: «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Υποστήριξη της Απασχολησιμότητας Απεξαρτημένων Ατόμων »

Υποέργο (3): «Δημιουργία γραφείου υποστήριξης (Κοινωνική και Ψυχολογική Υποστήριξη) απεξαρτημένων ατόμων που στοχεύουν στην ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας»

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο με ταχυδρομείο με απαραίτητη αναγραφή έξω από τον φάκελο “για την προκήρυξη ΣΟΧ 06/2021”.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη, 13-05-2021 έως και Δευτέρα, 24-05-2021