ΣΟΧ 4/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β)
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – Ε.Κ.Τ»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
με τίτλο: «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: “Μονάδα απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις <<νόμιμες>> εξαρτήσεις / Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις”

Η Αίτηση και τα Δικαιολογητικά να αποσταλούν μόνο με ταχυδρομείο με απαραίτητη αναγραφή έξω από τον φάκελο “για την προκήρυξη ΣΟΧ 04/2021”.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη, 12-05-2021 έως και Δευτέρα, 24-05-2021