ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΒΤ3/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων   με αντικείμενο την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου  (CPV: 33141620-2 ). Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)   Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ3/2021 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :143396,143397,143398. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 110.500,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :137.020,00- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 22-11-2021 ημέρα Δευτέρα Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 25-11-2021 ημέρα Πέμπτη & ώρα 15:00 . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 20-12-2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00.

Attachments

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 71 KB
pdf 10. espd-request-v2(3) 50 KB