ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ , ΒΤ11/2021

Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ :142932 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 129.980,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :146.887,40- €) Σύνολο Προϋπολογισμού με παράταση και προαιρέσεις : 311.976,00-€ πλέον Φ.Π.Α (Σύνολο με Φ.Π.Α. 352.532,88-€). Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία δημοσίευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 15-11-2021 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 17-11-2021 ημέρα Τετάρτη. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 19-11-2021 ημέρα Παρασκευή & ώρα 15:00 . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-01-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 10-01-2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 16. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf 16. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB