ΑΚΥΡΩΣΗ – ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού ΒΤ11/2021 ,για την προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών.

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων   με αντικείμενο την προμήθεια ενδοφθάλμιων φακών για τις ανάγκες του οφθαλμολογικού τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου  (CPV: 33731110-7 ). Κριτήριο κατακύρωσης:  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός/χαμηλότερη τιμή)   Αριθμός Διακήρυξης:  ΒΤ11/2021 Συστημικός ΕΣΗΔΗΣ : 141157 Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 129.980,00- € πλέον  Φ.Π.Α (Σύνολο με ΦΠΑ :146.887,40- €) Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση  φακέλου στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ( Ισόγειο του κτιρίου  Διοίκησης  Νοσοκομείου). Ημερομηνία δημοσίευσης στον Εθνικό τύπο: 18-10-2021 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης προσφορών: 20-10-2021 ημέρα Τετάρτη & ώρα 15:00 . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26-11-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 01-12-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Επισυναπτόμενα αρχεία

Αρχείο Μέγεθος αρχείου
pdf 15. ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 152 KB
pdf 16. ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 MB
pdf 17.espd-request-v2(15) 53 KB