Προμήθεια και τοποθέτηση 195 πινακίδων απαγόρευσης χρήσης καπνικών προϊόντων στο χώρο του Νοσοκομείου

ΑΡ.ΠΡΩΤ . 674/ 10-1-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση σε όλα τα κτίρια και ορόφους του Νοσοκομείου εκατόν ενενήντα πέντε (195) πινακίδων σήμανσης απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού βάσει των διατάξεων του Ν.4633/2019 έναντι συνολικής δαπάνης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. .
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).
Κατάθεση γραπτών προσφορών, επί ποινή απόρριψης μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. ταχυδρομικώς στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Διενέργεια διαγωνισμού ορίζεται η 20η Ιανουάριου 2020 και ώρα 11:30 μ.μ.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr όπως και στον ιστότοπο Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.
Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου
τηλ. 2313 307926
Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ