ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ .20278 / 23 -12-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού για τη συνδρομή του Νοσοκομείου στην εκπόνηση της μελέτης και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση του εξωτερικού περιτυπώματος του κτιρίου Διοίκησης».
Η συνολική δαπάνη για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ορίζεται το ποσό των 10.000,00 με το Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).
Κατάθεση προσφορών, επί ποινή απόρριψης μέχρι την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. ταχυδρομικώς στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Διενέργεια διαγωνισμού 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:30 μ.μ.
Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ο υποψήφιος ανάδοχος να επισκεφτεί το Νοσοκομείο προκειμένου να ενημερωθεί και να λάβει γνώση των ειδικότερων απαιτήσεων του Νοσοκομείου.
Αρμόδιος εκπρόσωπος του Νοσοκομείου για την παροχή διευκρινήσεων επί των απαιτήσεων του διαγωνισμού είναι η κα Κακδέρη Καλλιόπη Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικού τηλ. 2313307911
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gpapanikolaou.gr όπως και στον ιστότοπο Δι@ύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.
Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου
τηλ. 2313 307926
Email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

Επισυναπτόμενα αρχεία

File File size
doc ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 276 KB