ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CPV: 55321000-6), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αριθ.  37ης/24-11-2022 θέμα 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΔΑ: ΩΤ6746906Α-ΑΞΧ , τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,  προκηρύσσει1ο Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή  Κοινό Διαγωνισμό με αριθμ. δ/ξης 027/2022 , για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας γευμάτων, με κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων

Συμβάσεων : CPV : 55321000-6

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για δύο (2) έτη, ανέρχεται στο ποσό  των 1.515.700,58 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 1.879.468,72 € με Φ.Π.Α. και δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.273.550,87 € πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 2.819.203,10 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παράτασης, ο οποίος θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σε βάρος του ΚΑΕ 0899.01.

Γλώσσα Υποβολής Προσφορών:  Ελληνική.

Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών:δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  19-12-2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16-01-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 19-01-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε και παρέχεται ελεύθερα, άμεσα και με πλήρη πρόσβαση, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε το Συστημικό αριθμό 178213, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.psychothes.gr ► Γραφείο Προμηθειών ► Διαγωνισμοί

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (TED):

08-12-2022

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : 15-12-2022

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης  στον Ελληνικό Τύπο: 15-12-2022

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), αρμόδιος υπάλληλος: Κλωτσοτήρα Ευαγγελία , στο τηλέφωνο 2313 324146