ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΓΛ019/2018 και αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού χειρουργείου, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Τμήμα 1. Μία ενδοσκοπική κάμερα ΩΡΛ υψηλής ευκρίνειας (Full High Definition) και ένα μόνιτορ HD με επίπεδη ευρεία οθόνη για τις ανάγκες της ΩΡΛ κλινικής, εκτιμωμένης αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (44.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%., Τμήμα 2. Δύο σχισμοειδείς λυχνίες για τα εξωτερικά ιατρεία και το χειρουργείο που λειτουργεί η Οφθαλμολογική κλινική, εκτιμωμένης αξίας δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ (16.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: ΓΛ019/2018

Προϋπολογισμός Διαγωνισμού: 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Τρόπος υποβολής προσφορών: Κατάθεση πρωτοκολλημένου φακέλου στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (2ος όροφος στο κτίριο της Διοίκησης του Νοσοκομείου).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών: 06/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Γλώσσα: Ελληνική

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στα επιμελητήρια: 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.gpapanikolaou.gr) στην ενότητα «διαγωνισμοί» (http://gpapanikolaou.gr/diagonismoi.html) για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση.

 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2313-307195,  φαξ. 2313-307023.

 

Αρμόδιος υπάλληλος: Γκιουζέπας Λάμπρος

Ε-mail:  prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr